logo ptg final

HF på PTG

Droppet ud af gymnasiet? Ønsker du at tage HF på en anderledes måde?
Du kan studere HF enkeltfag på skolen, hvor du vil være på et lille hold som studerer og læser opgaverne sammen, med vejledning af lærerne på PTG.
Du bliver tilmeldt som netkursist på VUC i Holstebro, hvor du vil gå til eksamen. Du vil typiske kunne nå at tage 3 - 4 fag per skoleår, afhængig af hvor studie-minded du er, tidligere erfaring osv. Mange elever har taget en fuld HF på tre år, samtidig med at de har nået at deltage i studierejser, praktiske projekter, teateropsætning, sportsprogrammer osv.
Nogle internationale elever har taget en HF over fire år, hvor de har brugt det første år på at lære dansk, og så tre år på at tage HF fagene.

View the embedded image gallery online at:
https://www.ptg.dk/linjer/hf-pa-ptg#sigProId2107e379ff

Fag som tilbydes som netundervisning:
Dansk A
Matematik A, B eller C
Engelsk A, B eller C
Historie B
Religion B eller C
Psykologi B eller C
Samfundsfag B eller C
Filosofi C
Tysk B eller C
Biologi C
Geografi C
Kemi C
Billedkunst C

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig løbende fra august og frem til 1. oktober hvis du skal vintereksamen, og frem til 1. februar hvis du skal til sommereksamen.

 

Mere om fagene - helt kort:

Billedkunst C
Du lærer du om visuelle udtryk, fx billeder, installationer og arkitektur.
Du arbejder med både selv at skabe og med at analysere og forholde dig til andres værker, herunder væsentlige værker fra forskellige historiske perioder.

Biologi C
I Biologi C beskæftiger du dig bl.a. med levende organismers indbydes samspil og deres relationer til det omgivende miljø.
Undervisningen giver dig mulighed for at reflekterer over etiske problemstillinger, bl.a. i forhold til den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område.
Bemærk: Du skal deltage i et obligatorisk laboratoriekursus, og du er selv ansvarlig for at tilmelde dig.

Dansk A
I Dansk A udvikler du gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier.

Engelsk C
I Engelsk C får du undervisning i bl.a. grammatik, udtale og engelsksproget litteratur og lærer at føre en samtale på engelsk om almene emner.
Desuden får du viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Engelsk B
I Engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog.
Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Engelsk A
I Engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.
Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Filosofi C
I Filosofi C beskæftiger du dig med de filosofiske spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber.
Filosofi dækker over mange områder, og du vil bl.a. få viden om teoretisk og praktisk filosofi og en elementær filosofi- og idehistorisk oversigt over de væsentligste tidsperioder.

Geografi C
I Geografi C beskæftiger du dig med naturprocesser og naturforhold på jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et samfundsmæssigt perspektiv.
Du får undervisning i vejr og klima, naturkredsløb og befolkningsforhold og lærer at bruge geofaglige data.

Historie B
I Historie B vil du få gennemgået historiske begivenheder og samfundsmæssige udviklingslinjer fra oldtiden til i dag.
Du lærer bl.a. om de centrale brudflader i dansk og europæisk historie og øver dig i kildekritik og metode i forbindelse med historiske problemstillinger.

Kemi C
I Kemi C vil du få et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner. Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over aktuelle kemiske problemstillinger.
Bemærk: Du skal deltage i et obligatorisk laboratoriekursus, og du er selv ansvarlig for at tilmelde dig. Du kan læse mere om laboratoriekurser her.

Kemi B
I Kemi B får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner.
Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.
Bemærk: Du skal deltage i et obligatorisk laboratoriekursus, og du er selv ansvarlig for at tilmelde dig. Du kan læse mere om laboratoriekurser her.

Matematik C
I Matematik C lærer du at løse simple problemer med matematisk indhold.
Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Matematik B
I Matematik B lærer du at arbejde med simple formler samt at beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold.
Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Matematik A
I Matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder.
Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Psykologi C
I Psykologi C lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.
Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Psykologi B
I Psykologi B får du grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.
Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Religion C
I Religion C får du en forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund, kultur. Du lærer om kristendom og islam samt en tredje religion.
Faget giver dig bl.a. viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid, og du vil lære at formulere dig om etiske problemstillinger.

Religion B
I Religion B lærer du om kristendom og islam samt buddhisme eller hinduisme. Faget giver dig viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid.
Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

Samfundsfag C
I Samfundsfag C får du kendskab til danske samfundsforhold samt til enkle, faglige teorier og metoder.
Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Samfundsfag B
I Samfundsfag B får du indsigt i grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser, og du opnår kendskab til enkle teorier og metoder.
Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger.

Tysk C
I Tysk fortsættersprog C lærer du at forstå et enkelt tysk standardsprog. Samtidig får du et grundlæggende kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Tysk B
I Tysk fortsættersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte forskellige typer af ubearbejdede nyere og ældre tysksprogede tekster.

Print